Stopy zwrotu na przykładzie akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 w 2016 roku

Stopy zwrotu na przykładzie akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 w 2016 roku

Dodano: 
Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają, bo groźba bankructwa w Europie nie minęła (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Umiejętność zarządzania własnymi pieniędzmi jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu finansowego. Najbardziej efektywnym sposobem zarządzania jest inwestowanie.

Każda decyzja inwestycyjna, zanim zostanie podjęta, poddawana jest ocenie opłacalności oraz ocenie ryzyka, jakie się wiąże z jej realizacją. Tak również jest w przypadku inwestycji dokonywanych na rynku kapitałowym, które polegają głównie na lokowaniu środków pieniężnych w dostępne instrumenty finansowe (akcje, obligacje itd.) Ryzyko oznacza prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zamierzonego wyniku. Podstawową miarą ryzyka jest odchylenie standardowe stopy zwrotu (SD) – obliczenia dla potrzeb tego artykułu dokonano w oparciu o średniomiesięczne stopy zwrotu w 2016 roku. Wynik interpretuje się w następujący sposób: im większe odchylenie standardowe, tym wyższe ryzyko inwestycji. Do oceny stopy zwrotu osiągniętej z danej inwestycji (akcji) wykorzystane zostały wskaźniki Sharpe’a, Treyora, Jensena. Interpretacje powyższych wskaźników są następujące, im wyższa wartość danego wskaźnika tym lepsza ocena akcji (portfela) pod względem inwestycyjnym.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż ujemne wartości wskaźnika Jensena wskazują, że stopa zwrotu z danej akcji była gorsza niż przeciętna, a dodatnie wartości, że lepsza od przeciętnej. Indeks WIG20 to podstawowy indeks na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jego skład wchodzą akcje spółek o największej kapitalizacji oraz największej płynności. W 2016 roku dokonano jednej zmiany w składzie indeksu (w marcu akcje spółki Synthos SA zastąpione zostały akcjami Lotos SA). Rynek giełdowy w 2016 roku charakteryzował się dużą zmiennością. Po początkowych silnych wzrostach (wartość indeksu i kapitalizacja) nastąpiło kilkumiesięczne osłabienie. Od września 2016 następuje stały wzrost wartości oraz wyceny akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Inwestycja w akcje większości spółek przyniosła dodatnie stopy zwrotu. Akcje trzech spółek pozwoliły zarobić ich właścicielom powyżej 3% (KGHM SA, LOTOS SA, CCC SA) – na podstawie średniomiesięcznych stóp zwrotu. Rynkowa stopa zwrotu liczona dla całego portfela akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 (w oparciu o średniomiesięczne stopy zwrotu) wyniosła 0,51%. W przypadku powyższych trzech spółek najmniejszym ryzykiem charakteryzowały się akcje Lotosu (SD ok. 7%). Warto w tym miejscu zauważyć, że wyższym ryzykiem niż Lotos SA (SD ok. 10%) charakteryzowało się kilka akcji z indeksu WIG20, natomiast nie przyniosły one podobnych wyników, w niektórych przypadkach przyniosły straty (ENERGA SA, ENEA SA, EUROCASH SA). Największym ryzykiem inwestycyjnym w 2016 roku charakteryzowały się akcje spółki LPP SA (SD ponad 16% – przy stopie zwrotu na poziomie 0,3%). Natomiast najmniejszym ryzykiem charakteryzowały się akcje spółki Asseco Polska S.A. (SD ok. 4,5%)oraz Cyfrowy Polsat S.A. (SD ok. 4,5%)

Na rynku giełdowym w 2016 roku trzy wskaźniki Sharpe’a, Treynora, Jensena wskazują na te same spółki (PKN Orlen SA, CCC SA Lotos SA), jako na spółki, które uzyskały najlepszą stopą zwrotu. Wartym podkreślenia jest fakt, że w przypadku akcji części spółek w 2016 roku opłacalna była strategia kupna akcji na początku roku i trzymanie ich przez dłuższy czas, a nie częste zmiany (np. KGHM, Lotos, PKN CCC, Cyfrowy Polsat). W przypadku spółek: ENEA SA, ENERGA SA o wiele bardziej opłacalna była strategia częstych transakcji, co pozwoliłoby uchronić inwestora przed dużymi stratami. Przy ocenie dokonanych inwestycji nie należy kierować się wyłącznie jednym wybranym wskaźnikiem, lecz wszystkimi dostępnymi w danym momencie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu. Większa liczba wskaźników powoduje, że wybór danej inwestycji staje się optymalny pod względem ryzyka, jak również osiągniętej stopy zwrotu.

Tomasz Chapanionek Makler Papierów Wartościowych

Okładka tygodnika WPROST: 12/2017
Artykuł został opublikowany w 12/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także