Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku

Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku

Dodano: 
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (fot. TEDI/NEWSPIX.PL) / Źródło: Newspix.pl
Współczesny świat to przestrzeń niezwykle intensywnych przemian społecznych i gospodarczych. Rywalizujące ze sobą idee globalizacji i państwa narodowego, niosą ze sobą wiele nowych problemów i wyzwań. III edycja Europejskiego Kongresu Samorządów jest więc świetną okazją, by porozmawiać o rewolucyjnych i ewolucyjnych ideach, rozwiązaniach i koncepcjach – o wizji nowego porządku dla świata.

Nasza Europa – dotychczas wspólna, otwarta, wyznaczająca nowe kierunki – znajduje się na zakręcie dziejów. Stary Kontynent to już nie tylko, wywodząca swoje podstawy ze starożytnych demokracji, kolebka europejskich wartości, ale także jawiący się jako ziemia obiecana cel ucieczki ludzi ze stref ogarniętych wojną – często o zupełnie innych, obcych nam poglądach. Nie można jednak zamknąć się w strachu, odwrócić oczu – udawać, że problem nie istnieje. Historia bowiem uczy, że najgorsza jest właśnie obojętność. Stoimy więc wszyscy na rozdrożu, szukając wskazówki, którą ścieżkę należy obrać, tak by uniknąć zagrożeń, a wykorzystać pojawiające się szanse. Tak właśnie – z optymizmem – warto spojrzeć na ten czas pełen zmian i zawirowań – warto zobaczyć dobre strony – warto otworzyć się na to co nieznane. Ta inna perspektywa, oczywiście okraszona nutą realizmu, może nam bowiem otworzyć zupełnie nowy rozdział dla świata, dla miast i regionów – po prostu dla nas.

Europejski Kongres Samorządów daje nam niepowtarzalną szansę na opracowanie swoistej mapy rozwoju dla miast i regionów. Wierzę, że dzięki Państwa udziałowi i zaangażowaniu mamy szansę wykreować zupełnie nowe idee i rozwiązania dotychczas niedostrzegane, pomijane lub nawet wyśmiewane jako zbyt odważne. Wierzę, że wspólnie możemy pokazać Europie i całemu światu, że to w samorządach drzemie największa siła i potencjał. Globalne problemy bowiem rodzą się z lokalnych sporów i konfliktów – dlatego to właśnie w miastach i regionach poszukiwać należy rozwiązań dla wyzwań jakie stawia przed nami XXI wiek.

Local governments in the face of the challenges of the twenty-first century

The modern world is in the grip of extremely intensive social and economic changes. The competing ideas of globalisation and the nation state bring many new problems and challenges. The third edition of the European Congress of Local Governments is, therefore, a great opportunity to discuss revolutionary and evolutionary ideas, solutions and concepts – regarding the vision of a new order for the world. Our Europe – so far shared, open, identifying new directions – is on the cusp of history.

The Old Continent is no longer just the cradle of European values deriving its foundation from the ancient democracy but also a location seen as a promised land for those escaping from war-torn areas – frequently with completely different beliefs that are alien to us. We cannot, however, quit in fear, look away – pretend that the problem does not exist. History has taught us that indifference is the worst enemy. Therefore, we are all at a crossroads, looking for clues as to which path we should take in order to avoid risks and take advantage of the emerging opportunities. This is why it’s worth looking at this time of change and turmoil with optimism. It is worth finding the good sides and opening up to the unknown. The new perspective, embellished with a touch of realism of course, can in fact open up a new chapter for the world, for cities and regions – for us. The European Congress of Local Governments gives us a unique opportunity to develop a specific roadmap for cities and regions. I believe that, thanks to your participation and commitment, we have a chance to develop completely new ideas and solutions, so far overlooked, ignored or even derided as being too bold. I believe that, together, we can show Europe and the world, that the greatest strength and potential lie dormant in local government. Global problems arise from local disputes and conflicts – which is why solutions to the challenges posed by the twenty-first century should be sought in cities and regions.
Okładka tygodnika WPROST: 13/2017
Artykuł został opublikowany w 13/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także