Wyzwania XXI wieku

Wyzwania XXI wieku

Dodano: 
Gala Nagród Business Innovation Award: Krystyna Woźniak-Trzosek, prezes Zarządu Rynek Polski, Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Janusz Homa, prezes zarządu Software Mind S.A.
Już po raz trzeci, podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, spotykają się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, administracji publicznej, rządów, parlamentów, organizacji pozarządowych oraz biznesu z całej Europy. Podczas dwóch dni obrad, w ponad 80 wydarzeniach weźmie udział blisko 2000 gości, którzy poszukiwać będą odpowiedzi na wyzwania jakie przed samorządem stawia XXI wiek.

Rola samorządów rośnie z każdym rokiem – otrzymują one coraz więcej zadań i w coraz większym stopniu są odpowiedzialne za obywateli i ich jakość życia, za planowanie przestrzenne, za lokalną gospodarkę i kulturę. W całej Europie samorządy odgrywają ogromną rolę w sferze edukacji, służby zdrowia czy ochrony środowiska. Coraz większego znaczenia nabiera także współpraca samorządów. Władze regionalne coraz chętniej podejmują wspólne inicjatywy i wyzwania, gdyż dzięki temu skuteczniej mogą wykorzystywać środki, którymi dysponują, zarówno te z budżetu, jak i z rozlicznych programów Unii Europejskiej. III Europejski Kongres Samorządów jest miejscem, gdzie warto poszukiwać najskuteczniejszych rozwiązań i modeli współpracy. Wspólne działanie przedstawicieli miast, regionów, administracji publicznej i biznesu stanowi klucz do budowy bardziej konkurencyjnej Europy oraz przezwyciężania społecznych trudności. Ambicją Europejskiego Kongresu Samorządów jest sprawienie, aby głos władz lokalnych i regionalnych był słyszany i brany pod uwagę w procesie kształtowania polityki europejskiej. Wierzę, że podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów uda nam się pokazać wielką silę i potencjał jaki drzemie w samorządach oraz podkreślić rolę, jaką współczesny samorząd odgrywa w budowaniu silnej i zjednoczonej Europy.

Challenges of the 21 st Century

This is the third time that representatives of local and regional governments, public administration, governments, parliaments, non-governmental organisations and businesses from all of Europe will meet for the European Congress of Local Governments. Over the course of two days, nearly 2,000 guests will participate in over 80 events, looking for answers to the challenges of the 21st century. Local and regional governments are becoming more and more important with each passing year – they are being entrusted with an increasing number of tasks, and are becoming more and more responsible for citizens and their quality of life, spatial planning, local economies and culture.

In all Europe, local and regional governments play a huge role in education, healthcare and environmental protection. Their cooperation is also becoming increasingly important. Regional authorities are more and more willing to take up joint initiatives and challenges, as this allows them to make more effective use of their resources, both those coming from their own budgets and from a wide array of European Union programmes. The 3rd European Congress of Local Governments is the place to go for anyone looking for the most effective solutions and cooperation models. The joint actions of the authorities representing cities, regions, public administration bodies and businesses are the key to building a more competitive Europe and overcoming social difficulties. The ambition behind the European Congress of Local Governments is to make the voices of local and regional governments heard and taken into consideration in the process of shaping European policies. I am confident that this year’s 3rd European Congress of Local Governments will be indicative of the great strength and potential of local and regional governments, and a sign of the important role they are playing in building a strong and united Europe.

Okładka tygodnika WPROST: 13/2017
Artykuł został opublikowany w 13/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także