Przedsiębiorcze profesjonalistki

Przedsiębiorcze profesjonalistki

Dodano: 
Biznes, spotkanie
Biznes, spotkanie / Źródło: Fotolia / DragonImages
Kobiety doskonale sprawdzają się w roli menedżerów i przedsiębiorców: są świetnie wykształcone, zorganizowane, tworzą zgrane i zmotywowane zespoły. Często jednak nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, przedkładając stabilność nad rozwój. Aby rozwinąć własny biznes, warto połączyć rozwagę z odwagą.

Najlepsza recepta na długowieczność? Własna działalność! Taki wniosek postawili irlandzcy badacze, którzy wyliczyli, że średnia przewidywana długość życia kobiet wykonujących wolne zawody to 86 lat, o 5 więcej niż w przypadku ich koleżanek zatrudnionych przy pracach niewykwalifikowanych. Jak wynika z badania Deutsche Bank Polska, Polki cenią sobie własną działalność przede wszystkim za elastyczność miejsca i czasu pracy (twierdzi tak aż połowa z nich) oraz równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. W przypadku kobiet prowadzenie własnej działalności uważane jest zwykle za wyraz pragmatyzmu, szansę na to, by lepiej godzić możliwość zarobkowania z obowiązkami rodzicielskimi. To plan minimum, który może stać się zalążkiem bardzo ciekawego, dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa – i wiele jest inspirujących przykładów kobiet, którym ta sztuka się udała.

– Kobiety coraz częściej wymykają się stereotypom kulturowym. Pozostają bardziej zachowawcze od mężczyzn, jednak bardziej konsekwentne w dążeniu do celu – zwraca uwagę prof. dr hab. Małgorzata Bombol, ekspertka Deutsche Bank z Instytutu Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Profesjonalistki doskonale wiedzą, jakie czynniki mogą być pomocne w dalszym rozwoju działalności. W badaniu Deutsche Bank częściej niż mężczyźni wskazywały na dobrą lokalizację biura lub gabinetu, a także dostęp do zewnętrznego finansowania. – Skorzystanie z kredytu inwestycyjnego, i to oferowanego profesjonalistom, w ramach uproszczonej ścieżki w zakresie dokumentacji, może okazać się prostszym i bardziej opłacalnym posunięciem niż na przykład angażowanie własnych środków – podkreśla Waldemar Jarek, odpowiedzialny za rozwój oferty kredytowej dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców w Deutsche Bank.

Warto dodać, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni stawiają na pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla swoich usług – tak deklaruje niemal 38 proc. badanych. Profesjonalistki dodają do tego jeszcze jeden niezwykle ważny aspekt: rekomendacje. W niektórych branżach bez nich praktycznie nie ma możliwości zdobycia nowych zleceń. W tym kontekście warto podkreślić, że poza wieloma przymiotami predestynującymi je do ról zarządczych, profesjonalistki mają świetne oko i ucho do wsłuchiwania się w potrzeby klientów. A to właśnie często jest podstawą sukcesu, również mierzonego ilością wspomnianych rekomendacji. Na przykład, znakomita ginekolog-położnik otwiera własną klinikę, w której przyszli rodzice znajdą specjalistyczną opiekę lekarzy wielu specjalności, ale także dodatkowe usługi, np. zajęcia jogi dla mam z małymi dziećmi. Jednak aby móc zrealizować pomysły na rozwój własnej działalności i tym samym zwiększać swoją konkurencyjność, trzeba inwestować. Warto więc przyjrzeć się, w jaki sposób można sfinansować zawodowe marzenia, niekoniecznie angażując w to własne środki.

Entrepreneurial professionals

Women make excellent managers and entrepreneurs – they are well educated, organised, and can create well-integrated and motivated teams. Often though, they do not fully utilise their potential, preferring stability to growth. However, to develop your business, it is worth combining prudence and courage.

The recipe for longevity? Your own business! This conclusion was made by Irish researchers, who calculated that the average lifespan of women in the liberal professions is 86 years, which is 5 more than in the case of women providing unqualified labour. As indicated in studies by Deutsche Bank Polska, Polish women valued their own businesses in particular for the flexibility of working time and space (cited by half the respondents), and the balance between professional and private life.

When it comes to women, running their own businesses is regarded as a sign of pragmatism, an opportunity to better reconcile earning a living and their parental responsibilities. This is the minimum plan, which can blossom into a very interesting, thriving business. There are many inspiring examples of women who have succeeded in this field.

“Women more and more often escape cultural stereotypes. While they are still more conservative than men, they are also more consistent in striving for success,” notes Prof. Małgorzata Bombol, an expert at Deutsche Bank and the Institute of Markets and Competition at the Warsaw School of Economics. Female professionals know perfectly well which factors can become useful in the further development of their businesses. In the study conducted by Deutsche Bank women more frequently than men cited the good location of one’s office and access to external financing. “Raising an investment loan, offered to professionals, benefitting from a simplified procedure in terms of documentation, can turn out to be a more profitable step than, for example, committing one’s own funds.” highlighted Waldemar Jarek, who is responsible for the development of loan packages for individuals and micro-entrepreneurs at Deutsche Bank.

It is worth adding that both men and women try to find new outlets for their services. This was declared by nearly 38% of the respondents. Female professionals, however, add one more crucial element to this: recommendations. In some industries, without those, it is virtually impossible to secure new jobs. In this context, it is worth highlighting that in addition to the many qualities which predestine them to management positions, female professionals have keen eyes and sharp ears to listen to the needs of their customers. Often this constitutes half the success, also measured by the number of the aforementioned recommendations. For example, an excellent gynaecologist–obstetrician opens her own clinic, in which parents-to-be will find specialist care provided by physicians specialising in many fields, but also additional services, such as yoga for mums with small children. However, to implement your ideas for developing your business and improve your competitiveness, you have to invest. It is, therefore, worth taking a closer look at the ways of financing your professional dreams, not necessarily by engaging your own funds.

Okładka tygodnika WPROST: 13/2017
Artykuł został opublikowany w 13/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także